A A A

Informacje ogólne

Tutejszy Urząd Skarbowy uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.mf.gov.pl zostały zamieszczone rozporządzenia wykonawcze do ustawy
Ordynacja podatkowa:
  1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1486)
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1487)
  3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1488)
  4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 152, poz. 1489)

U W A G A !!!

emeryci, renciści i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, albo zasiłek przedemerytalny uprawnione do dodatku pieniężnego


W związku z przekazanym Państwu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularzem “Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego” Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że przy ubieganiu się o wypłacenie dodatku pieniężnego wystarczającą formą dla określenia wysokości dochodów zarówno wypłaconych przez organ emerytalno-rentowy jak i dodatkowych dochodów uzyskanych z innych źródeł jest złożenie stosownego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (Dz.U. Nr 112, poz. 941) lub kserokopia zeznania PIT.

Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie w przypadku, gdy organ emerytalno-rentowy wyraźnie wskaże, że takie zaświadczenie jest niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.