Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto
Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Certyfikat Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto Pit przez internet System emerytalny Podatek VAT w rolnictwie
A A A

Aktualności
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto informuje, że:


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.
69 1010 1270 0004 0422 3100 0000 - konto bankowe, na które Strony wnioskujące powinny wpłacać należności z tytułu kosztów anonimizacji.


ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto informuje, że nastąpiła zmiana w zakresie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatków KP, PCC i SD.

 • Karta podatkowa
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilno-prawnych

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy: 75 1010 0055 0201 2120 0007 0000

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MF poz. 86)

ZMIANY VAT

Zmiany w zakresie określania właściwości miejscowej organu podatkowego dla podatnika podatku od towarów i usług – 1 stycznia 2016 r.
 • W związku z uchyleniem art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2016 r. w zakresie ustalania właściwości miejscowej dla podatników podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.
Podstawa prawna:
Art. 10 ustawy z dnia 10 września 2015 r. – o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649)


Obywatel


Oszustwa w obrocie paliwami

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:
1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT,
2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej,
3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”,
4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”,
5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy,
6. Odpowiedzialność karno-skarbową.

W dobie nasilenia zjawiska oszustw w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:
1. Bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo,
2. Unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości,
3. Żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja),
4. Zawierać transakcje bezgotówkowe,
5. Żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa,
6. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT (np. na stronie https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat ),
7. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje na obrót paliwami (na stronie: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html ),
8. Sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Minister Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną (na stronie: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl ).


Deklaracje przez internet

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ - SPRAWDŹ PARAGON
"NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ - SPRAWDŹ PARAGON" - STARTUJE KOLEJNA ODSŁONA AKCJI

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon". Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź paragon" rusza w lipcu.

Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.
„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu kampanii paragonowej" – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. "Wierzę, że nasza akcja będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo" – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynności) na zainstalowanie kasy.

Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:

- centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;
- NIP wystawcy, jego nazwę i adres;
- nazwę towaru lub świadczonej usługi;
- cenę;
- logo i numer unikatowy kasy.

Czytaj całość - komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Szanowni Państwo,

 • na kasie rejestrującej powinna być zaewidencjonowana każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • wydrukowany paragon powinien być w każdym przypadku wydany nabywcy towaru lub usługi
 • paragon fiskalny winien być czytelny i zawierać wszystkie dane pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji
 • należy sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień
 • kasa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi technicznemu
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na to czy Państwa pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi kas rejestrujących i wydawania nabywcom paragonów dokumentujących sprzedaż.
  Jak co roku, prowadzona jest przez administrację skarbową akcja „Weź Paragon”. Ma ona przede wszystkim charakter informacyjny i edukacyjny. Pracownicy organów podatkowych dokonywać będą kontroli ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących i wydawania paragonów fiskalnych klientom, również poza godzinami pracy urzędu.
  Nie jest naszą intencją karanie Państwa i Państwa pracowników za uchybienia wynikające z niewiedzy lub niedostatecznego przeszkolenia w zakresie obsługi kasy, dlatego też prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży.
  Działania ta mają na celu uczulenie nabywców towarów i usług na prawo żądania wydania paragonu. Są one również prowadzone w interesie rzetelnych przedsiębiorców, gdyż brak ewidencjonowania sprzedaży na kasie narusza zasady uczciwej konkurencji.
  Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie odnośnie podejmowanych w ramach tej akcji działań. Prosimy je przesyłać na nasz adres e-mailowy us1212@mp.mofnet.gov.pl

  Uwaga! MF przestrzega przed oszustami
  W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".
  Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.
  Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).
  Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.
  Ministerstwo Finansów zamierza powiadomić organy ścigania o tej próbie oszustwa.
  Co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?
  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że od 1 października 2013 roku weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzające odpowiedzialność solidarną nabywców za zaległości podatkowe sprzedawców w obrocie określonymi towarami (m.in. paliwami, stalą i złotem). Szczegóły zmian znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw z 2013 roku poz. 1027. Prosimy o zwrócenie uwagi na treść załącznika nr 13 w którym wymieniono towary których sprzedaż może rodzić solidarną odpowiedzialność nabywcy ze sprzedawcą.
  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów w broszurze „Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027)”.


  UWAGA – SPRZEDAWCY STALI, MIEDZI, ODPADÓW, ZŁOMU I SUROWCÓW WTÓRNYCH

  Szanowni Państwo,
  Pragniemy przypomnieć, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług powinni pamiętać o mechanizmie „odwrotnego obciążenia” w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że nabywca tych towarów staje się podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia takiej transakcji. Dokonujący sprzedaży nie nalicza podatku należnego VAT w sytuacji gdy nabywcą jest podatnik VAT o którym mowa w art.15 ustawy o VAT. Brak obowiązku naliczenia podatku należnego od dokonanej sprzedaży obciąża sprzedawcę obowiązkiem dokonania weryfikacji, czy kupujący faktycznie jest podatnikiem podatku VAT, gdyż tylko w tej sytuacji na sprzedającym nie ciąży obowiązek naliczenia podatku VAT od dokonywanej sprzedaży. Dowodem takim może być np. wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o tym, że dany podmiot jest podatnikiem tego podatku.

  Jednocześnie przypominamy, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

  Ostrzeżenie

  Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Finansów ostrzegającym przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych. Poniżej link do komunikatu.
  Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

  Dług publiczny, formularze, podatki, akcyza, cło

  Z naszych podatków – dla nas
  To kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Kampania ma za zadanie uświadomić Polakom, jak ważne jest ponoszenie świadczeń publicznych przez każdego obywatela oraz pokazuje zależność między podatkami a wydatkami państwa. Na temat kampanii więcej informacji na stronie: http://www.znaszychpodatkow.pl/
  Z naszych podatków dla nas.

  Nie daj się nabrać – sprawdź zanim podpiszesz”


  to hasło kampanii społecznej, której celem jest poinformowanie Polaków o ryzykach związanych z zaciąganiem pożyczek na lichwiarskie oprocentowanie (tzw. chwilówek) oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem pieniędzy w firmach nie podlegających nadzorowi państwa. Akcja jest wspierana przez siedem instytucji zaufania publicznego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej szczegółów na temat kampanii pod adresem: http://www.zanim-podpiszesz.pl

  Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz.

  Masz pytania w sprawie rozliczenia podatków?
  Zadzwoń:
  Krajowa Informacja Podatkowa
  z tel. stacjonarnego : 0 801 055 055, z tel. komórkowego : 22 330 0330

  Pod w/w numerami telefonów można również uzyskać informacje dotyczące potwierdzenia nr VAT kontrahenta zagranicznego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych


  Szanowni Państwo,
  Od 1 października 2012 r. osoby fizyczne mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujące deklaracje podatkowe i ich korekty:
  • VAT -7, VAT -7K, VAT -7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.,
  • PCC -3 (bez załącznika 3a) – dotyczące czynności dokonanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

  Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy posiadać dostęp do Internetu oraz przygotować dane takie jak:
  • PESEL
  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

  Dalej wystarczy 5 kroków:

  1. wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Deklaracje desktop lub wtyczkę (plug-in) w przypadku chęci wysłania formularza bezpośrednio ze strony,

  2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje desktop lub bezpośrednio na stronie - zakładka Formularze,

  3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje,

  4. wyślij dokument,

  5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru(UPO ). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.  Deklaracje przez Internet

  System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a twoja deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Proszę pamiętać, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

  • oszczędność czasu,
  • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
  • łatwość wypełnienia,
  • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
  • ochrona środowiska,
  • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
  • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.  Jednocześnie przypominamy, że deklaracje/wnioski, które do tej pory można było złożyć bez stosowania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu, to:

  • PIT – 16 -wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;

  • PIT-16Z - Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;

  • PIT-16A -Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego;

  • PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego;

  • PIT-28 Roczne zeznanie dla osób, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

  • PIT-36 roczne zeznanie PIT dla przedsiębiorców;

  • PIT-36 L - roczne zeznanie dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie 19-proc. podatkiem linowym;

  • PIT-37 – roczne zeznanie dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, uzyskujących przychody np. ze stosunku pracy;

  • PIT- 38 – roczne zeznanie dla osób uzyskujących przychody np. ze sprzedaży papierów wartościowych;

  • PIT-39 – roczne zeznanie dla osób, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


  INFORMACJA DLA PŁATNIKÓW !
  Już wkrótce administracja podatkowa będzie wstępnie wypełniać zeznania roczne za Podatnika.
  Aby to było możliwe planowane jest wprowadzenie od 01.01.2015 roku

  obowiązkowej formy elektronicznego składania PIT-11

  (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) –

  przygotuj się już teraz

  Mniejsze firmy zachowają prawo składania deklaracji PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie – do końca stycznia
  Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet:
  www.e-deklaracje.gov.pl
  informacje o planowanych zmianach w przepisach:
  www.is.krakow.pl/pit-11

  Od 2015 roku przewidywane są nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.
  Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji.
  Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z. Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie korekt oraz deklaracji „pojedynczych" będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

  Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy Państwu:

  • w zakładce Do pobrania – Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego
  • o w zakładce Struktury dokumentów XML – Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

  Pod adresem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty znajduje się testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie Państwa systemów teleinformatycznych do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji.
  Serdecznie zachęcamy Państwa do testowania.
  System e-Deklaracje od 6 lat umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale i płatnikom. Jest to szczególnie istotne dla płatników, którzy zatrudniają dużą liczbę pracowników. Wiąże się to bowiem z istotną oszczędnością czasu i pieniędzy.
  Dlatego też zachęcamy płatników podatku dochodowego od osób fizycznych do składania deklaracji i informacji dotyczących zatrudnionych pracowników w formie elektronicznej. Wszystkie formularze składane przez płatników mogą być składane elektronicznie. Do wysłania niezbędne jest jedynie posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

  NIE STÓJ W KOLEJKACH, ZŁÓŻ ZEZNANIE PRZEZ INTERNET  Nie stój w kolejkach złóż zeznanie przez internet.

  Masz pytanie w sprawach podatkowych
  zadzwoń 0801 055 055  PŁATNIKU!


  Rozlicz i przekaż do Urzędu Skarbowego PIT-11 elektronicznie - za pośrednictwem systemu e-deklaracje !

  Informację i pomoc w tym zakresie uzyskasz w każdym urzędzie skarbowym na terenie województwa małopolskiego.
  Chcesz dowiedzieć się więcej – uruchom poniższą prezentację.

  Prezentacja - Akcja PIT-11

  PROFIL ZAUFANY ePUAP


  Profil zaufany ePuap.

  Co to jest profil zaufany?

  Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

  Do czego służy?

  Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

  Jak działa?

  Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

  Karta informacyjna - potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP w Urzędzie Skarbowym Kraków - Stare Miasto